English Version

 

Bwyd a Maeth
Bydd ein cogydd yn paratoi holl brydiau’r feithrinfa ar y safle, ac rydym yn anelu at ddarparu prydau bwyd maethlon a chytbwys, sy'n flasus ac yn iach.

Rydym wedi datblygu polisi amser bwyd yn y feithrinfa, credwn yn gryf y gall profiad bwyd yn gynnar gosod patrymau ar gyfer bwyta yn y dyfodol.

Bydd ein plant hŷn yn helpu i osod y bwrdd cyn amser bwyd.

Anogir y plant i olchi eu dwylo cyn eistedd wrth y bwrdd.

Bydd aelodau o staff yn eistedd gyda'r plant fel y gall amser bwyd fod yn hamddenol ac yn achlysur cymdeithasol – mae hyn yn gyfle i’r plant ddysgu siarad a gwrando ar ei gilydd.

Bydd y plant hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio cyllyll a ffyrc addas yw hoedran, arfer dda, a dysgu am rannu bwyd.

Defnyddiwn amser bwyd fel cyfle i drafod termau mathemategol megis 'mawr', 'bach', yn wag, llawn, cyfri, 1 yn fwy, i gymryd i ffwrdd - rydych wedi bwyta un arall, dim ond???.... ac yn y blaen.

Darparwn brydiau cartref o safon uchel gan ddefnyddio cynhwysion ffres, gwasanaethu prydau o ansawdd uchel, brydau wedi'u coginio a wneir o gynhwysion ffres, sy'n cyd-fynd a’r 'canllawiau bwyta'n iach'

Ymdrechwn i ddarparu hoff fwyd a chas fwyd yr unigolyn er mwyn peidio ag annog bwytawyr ffwdanus.  

Byddwn yn hapus i ddarparu ar gyfer anghenion dietegol unigol neu alergedd bwyd.

Anogir y plant i fwyta yn eu hamser eu hun.

Bydd bwydlenni ar gyfer pob wythnos yn cael eu harddangos ar y bwrdd yn y cyntedd.

Amser brecwast bydd tost, llaeth a grawnfwyd yn cael eu ddarparu am 08:05yb a bydd cinio yn cael eu ddarparu am 12:00 y.p.. Byrbrydau o ffrwythau ffres a dŵr / llaeth yn cael eu cynnig am 10:15y.b, 2.15y.p a 4:00 y.p.  Bydd y plant yn cael eu hannog i yfed dŵr yn aml drwy gydol y dydd.

 

Salwch
Os yw eich plentyn yn sâl yn ystod y dydd byddant yn cael eu rhoi mewn ystafell dawel i orffwys sydd i ffwrdd o blant eraill. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod lles eich plentyn, gan roi cyfle i chi wneud apwyntiad meddygol. Mewn rhai achosion credwn y gall fod er lles y plentyn i fynd adref, ond sylweddolwn efallai na fyddai hyn yn bosib yn syth.  Er hynny mewn achosion o salwch tebyg i ddolur rhydd a chwydu fe fydd gofyn i chi gasglu eich plentyn cyn gynted â phosib er mwyn lleihau’r risg o’r haint yn lledu.

Mae rhai achosion, pan fydd eich plentyn angen amser i ffwrdd o'r feithrinfa oherwydd y risg o ledu salwch i blant eraill e.e. brech amheus, llid yr amrannau, dolur rhydd, chwydu, ac unrhyw glefyd heintus fel brech yr ieir.

Os yw eich plentyn yn cael rhagnodyn gan y meddyg, byddwn yn hapus i weinyddu, ond byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen. Ni allwn roi unrhyw feddyginiaeth dros y cownter i blentyn ee meddyginiaethau peswch.
Mae gennym ffurflen ganiatâd i lofnodi sydd yn rhoi caniatâd i’r rheolwr weinyddu Calpol. Caiff y rhieni wybod yr union amser a weinyddwyd y feddyginiaeth.

Mewn argyfwng, byddwn yn galw am gymorth meddygol brys neu bydd y rheolwr yn mynd a’ch plentyn i'r ysbyty (pa bynnag un fydd yn briodol) byddwn yn cysylltu â chi yn syth.

Diogelwch
Mae gan y feithrinfa system fynediad drws dwbl, gyda man gwylio gwydr yn y  drws mewnol er mwyn bod modd i’r staff weld a siarad ag ymwelwyr heb orfod agor y drws. Mae system cloch i roi gwybod i staff eich bod yn aros ac fe fydd aelod o staff yn dod ac yn eich cyfarch. Ni fydd eich plentyn yn cael gadael gyda neb arall heblaw chi eich hunain. Er bod eich plentyn yn mynychu'r feithrinfa, mae angen i chi deimlo'n hyderus eu bod yn ddiogel bob amser. Rydym yn addysgu a hyfforddi ein staff i fod yn ymwybodol o bwysigrwydd ein polisi diogelwch.
Rydym wedi cymryd y camau canlynol i sicrhau hyn:
• Wrth gofrestru, bydd gofyn i chi gwblhau proffil plentyn a theulu sy'n rhoi manylion am bwy fydd yn casglu eich plentyn, gan gynnwys lluniau a chyfrinair cyfrinachol.
Rhieni • Gofynnir i rieni hysbysu aelod o staff os oes person gwahanol yn dod neu’n codi’r plentyn o’r feithrinfa.
• Byddwn yn gofyn am eu henw, disgrifiad, cofrestriad car a chyfrinair.
• Fel rhiant mae’n ofynnol nad ydych yn gadael unrhyw berson arall i mewn i'r feithrinfa. Gall ymddangos i fod yn rhiant arall yr ydych yn dal y drws yn agored iddynt ond efallai nid yw hyn yn wir.
• Mae wal uchel o amgylch ffin yr ardal chwarae y tu allan.

Hylendid
Bydd y plant dan oruchwyliaeth mewn hyfforddiant toiled a hylendid personol. (Bydd rhaglenni hyfforddiant poti'r unigolyn yn cael eu drafod gyda chi.)
Mae gan bob ystafell gel alcohol i'r staff eu defnyddio i lanweithio eu dwylo ar ôl sychu trwynau, ar ôl bod tu allan a cyn amser bwyd.
O dro i dro mae pob plentyn yn cael damweiniau.  Mae pob plentyn yn cael damweiniau o dro i dro, gwerthfawrogwn yn fawr iawn bod newid llwyr o ddillad ym mag eich plentyn.

Gwnewch yn siŵr bod gan eich plentyn got, hat a menig yn ystod misoedd y gaeaf, gan y bydd yna gyfleoedd ar gyfer chwarae yn yr awyr agored. Yn yr haf rhowch het ac eli haul.

Sesiynau ymgartrefu
Mae'r feithrinfa yn annog rhieni i fwcio dwy sesiwn ymgartrefu sydd yn rhad ac am ddim ac yn parhau am awr a hanner yr un. Rydym yn argymell eich bod yn archebu ar adeg pan fyddwch yn gwybod bod eich baban / plentyn yn fwyaf bodlon. Bydd hyn yn caniatáu cyfnod byr i’ch plentyn addasu i'r lleoliad a’r staff, cyn cael eu gadael am gyfnod hirach. Os yw rhieni yn dymuno treulio amser yn y feithrinfa, fel arfer am hanner awr yn y lleoliad yn ystod y broses ymgartrefu mae hyn yn cael ei gefnogi gydag aelodau staff.

Mae angen i rieni ddarparu:
Gofynnir i rieni ddarparu'r eitemau canlynol, wedi'u labelu ac mewn bag bach a fydd yn addas i adael ar fachyn y plentyn: newid dillad, het haul, cewynnau, cadachau gwlyb, eli haul / fformiwla potel neu laeth y fron (wedi ei labelu), dymi os yn berthnasol.
Mae gan y feithrinfa ffocws cryf ar weithgareddau yn yr awyr agored. Mae gennym ardd ar gyfer y plant i chwarae, yn ogystal ag ardal wyneb caled ar gyfer teithio ar geir a theganau ac ar olwynion eraill. Mae ardal lysiau bwrpasol, ynghyd â chornel natur ac ystafell ddosbarth awyr agored.
Rydym yn gofyn i chi ddarparu dillad ac esgidiau addas fel bydd eich plentyn yn gallu manteisio ar bob cyfle i dreulio amser yn yr awyr agored ac yn yr ardal crefft ac anniben. Er ein bod yn darparu ffedogau ac yn cymryd pob cam rhesymol i ddiogelu dillad eich plentyn, ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod sydd yn cael ei wneud i ddillad eich plentyn, felly rydym yn gofyn i chi gadw hyn mewn cof wrth wisgo’r plentyn i ddod i’r feithrinfa.

Polisi mynediad
Mae'r feithrinfa yn derbyn plant o 3 mis oed i oedran ysgol neu at 4 mlynedd oed. Mae'r holl leoedd meithrin yn cael ei benderfynu ar sail cyntaf i’r felin, ac yn unol â'r Polisi Cyfle Cyfartal. Wedi cadarnhad o’i lle, mae’n ofynnol i rieni dalu ffioedd y mis fel blaendal.  Rhoddir blaenoriaeth i rieni sydd eisoes â phlentyn yn y feithrinfa ac mae gostyngiad o 10% ar ffioedd y plentyn hŷn pan fydd yr ail blentyn yn ymuno. Bydd niferoedd y disgyblion yn cael eu rheoli’n llym fel bod yr uchafswm a ganiateir yn gyfreithlon, ni fydd newid ar hyn.

Rhestr aros
Mae lleoedd yn y feithrinfa yn brin, yn enwedig lle babanod, felly yr ydym yn cynghori i chi gofrestru’n gynnar. Os yr ydych yn dymuno cofrestru dylech gasglu ffurflen gais o reolwr y feithrinfa. Unwaith mae’r ffurflen gais wedi cael ei derbyn, fe fydd enwau yn cael ei rhoi ar y rhestr. Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael o reolwr y feithrinfa. 

Casglu plant a phlant sydd heb gaei ei gasglu
Gofynnir i rieni gasglu eu plant o’r feithrinfa am 5.30yh yr hwyraf, neu 6.00yh os yw wedi cael ei gytuno o flaen llaw. Os oes oedolyn arall yn casglu eich plentyn mae rhaid cysylltu gyda’r rheolwr neu’r rheolwr cynorthwyol trwy deleffon er mwyn rhoi'r neges. Mae rhaid bod y person sydd yn casglu eich plentyn yn adnabyddus i’r staff a’i henw yn ffeil y plentyn fel person sydd â hawl i gasglu ef/hi. Dymunwn dderbyn llun  o bob person sydd a’r hawl i gasglu eich plentyn ar adeg cofrestru, hefyd fyddwn yn dymuno cyfrinair ar gyfer diogelwch eich plentyn. Os nad yw eich plentyn yn bresennol yn y feithrinfa'r diwrnod hwnnw, dylech adel neges ar y ffôn cyn 8.30 y bore.

Perthynas gyda Rhieni
Mae ein perthynas gyda'r rhieni yn hanfodol i lwyddiant y Feithrinfa. Mae croeso i rieni dreulio amser yn nosbarthiadau'r feithrinfa a rhannu profiad eu plentyn yn y feithrinfa. Rydym yn cynhyrchu cylchlythyrau rheolaidd i ddiweddaru rhieni ar faterion y feithrinfa, ac yn cynnal nosweithiau agored rheolaidd. Mae rhieni yn cael eu hannog i drafod unrhyw agwedd o fywyd meithrin gyda ni, a byddwn bob amser yn ceisio ymateb yn gadarnhaol ac yn adeiladol i unrhyw adborth. Mae gennym drefn fanwl yn eu lle i ganiatáu i rieni a gofalwyr i godi unrhyw bryderon neu gwynion. Rydym yn hyderus bod unrhyw fater a godwyd yn cael ei gymryd o ddifri. Rydym yn darparu adroddiadau dyddiol yn llyfr cyswllt eich plentyn yn cynnwys gwybodaeth am batrymau bwyta, cysgu ac arfer mynd i'r tŷ bach eich plentyn. Rydym hefyd yn darparu ar ddiwedd y tymor adroddiad manwl sy'n cynnwys pob agwedd ar ddatblygu cyfnod eich plentyn; gan gynnwys eu hoff a’u gas bethau a’u ddatblygiad yn ôl eu hoedran briodol.

I drefnu ymweliad, cysylltwch â'r feithrinfa ar 01554 770 660 neu e-bost:
camautirion@btinternet.com

I weld ein prosbectws llawn neu lawr lwytho ffurflen gais yn llawn, cliciwch ar ‘Ardal benodol i Rhieni ' ar gyfer cael ffurflen.

"Er ein bod yn ceisio addysgu ein plant am fywyd, y plant sy’n ein dysgu ni".

 

 

  Copyrights © Reserved Camau Tirion Designed by Cariad Web Design