English Version

Cyfleusterau

 

   Mae’r feithrinfa wedi cael ei rannu i dri grwp:

Ystafell y babanod: Mae ystafell y babanod ar gyfer babanod rhwng 3mis ac 1mlwydd oed. Mae’r ystafell yn fach ac yn gysurus. Mae’r babanod yn cael sylw agos mewn amgylchedd sydd yn dawel ac yn ddiogel. Mae’r ystafell wedi cael ei greu i deimlo’n gartrefol ac yn ddiogel. 

 

 

 

Y gymhareb staffio ofynnol ar gyfer plant dan 2 mlwydd oed yw 1 aelod o staff ar gyfer 3 o’r babanod neu blentyn. Mae'r gymhareb yn cwrdd bob amser ac yn aml yn mynd y tu hwnt i hyn.
Yn ogystal, mae yna aelod o staff sydd wedi ennill cymhwyster NVQ Lefel 3 neu gyfwerth ag o leiaf dwy flynedd o brofiad mewn gofalu am fabanod a phlant o dan ddwy oed. Mae'r uned babanod yn hunangynhaliol, ond mae'r llety yn hyblyg i ganiatáu i'r babanod gael y ddau; amser tawel a hefyd amser i wylio a mwynhau gweithgareddau'r plant hyn.


Hyd at dair mlwydd oed fe fydd eich plentyn yn dilyn y fframwaith  ‘genedigaeth i dri’ ‘birth to three matters’ sy'n amlinellu nodau dysgu allweddol a     cherrig milltir. Bydd y fframwaith hwn yn cael ei ddefnyddio gan ymarferwyr i olrhain datblygiad eich plentyn. Y categorïau fyddwn yn canolbwyntio yn y fframwaith yma yw:

 • Plentyn cryf                                         
 • Cyfathrebwr medrus
 • Dysgwr cymwys
 • Plentyn iach    

                                                                                                                                                                                                                                                 

Ystafell ymchwilio (1 mlwydd oed- 2 flwydd oed)

 


Mae’r ystafell ymchwilio yn ddisglair, yn ysgogi’r plant ac yn hwyl; mae digon o weithgareddau a theganau i ddiddanu’r rhai bach bob dydd. Mae’r plant yn cael y rhyddid i symud o gwmpas a chwarae mewn unrhyw ardal maent yn ei ddewis.

Gallwn ofalu at ddeuddeg plentyn bach yn yr ystafell hon. Y gymhareb staffio ofynnol ar gyfer plant dan 2 mlwydd oed yw 1 aelod o staff i bob 3 plentyn. Mae'r cymarebau yn cael eu cyrraedd bob amser ac yn aml yn mynd y tu hwnt. Mae llety’r plentyn yn cynnwys ystafell chwarae helaeth, lle darllen / ardal dawel, cornel chwarae rôl, chwarae a thywod a’r ardal celf a chrefft.
Tumble tots (2 - 4 oed)

 

 

 

 

 

Pan fydd eich plentyn yn ddwy oed, fel arfer byddant yn symud i fyny i'r ystafell ddosbarth uchaf. Gall yr ystafell yma ddal 15 o blant cyn oed ysgol ac mae'r gymhareb staffio yn 1 oedolyn i bob 4 o blant ar gyfer plant tair oed neu lai, yn cynyddu i 1 oedolyn o staff i bob 8 o blant sydd yn dair oed neu’n hyn. Mae'r gymhareb yn cwrdd bob amser ac yn aml yn mynd y tu hwnt i hyn. Mae yna ardal chwarae, lle darllen / ardal dawel, desg cyfrifiadur, cornel cartref, crefft ac arlunio ardal a lle i chwarae yn gyffredinol. Rydym yn dilyn y cyfnod sylfaen yn y dosbarth hwn.


Y Cyfnod Sylfaen

Yn y feithrinfa rydym yn dilyn y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant rhwng tair mlwydd oed a saith oed. Mae cael cwricwlwm i ddilyn yn creu strwythur a pharhad ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal plant, gyda’r arweiniad i ehangu ar ddysgu plant ym mhob maes dysgu a datblygu. Mae yna saith maes dysgu yn y cyfnod sylfaen…

 • Datblygiad creadigol
 • Datblygiad corfforol
 • Datblygu’r iaith Gymraeg
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
 • Datrys problemau, ymresymu a rhifedd
 • Cyfathrebu, iaith a llythrennedd
 • Personol, cymdeithasol ac emosiynol

  

Nod y Cyfnod Sylfaen yw dysgu trwy chwarae. Ar gyfer ein plant ifanc iawn, rydym yn ffocysu ar ddarparu cyfleoedd iddynt ddarganfod ac arbrofi trwy ddefnyddio eu synhwyrau,  Fe rydym hefyd yn darparu cyfleoedd i’r plant cael chwarae efo basgedi trysor.

Basgedi trysor…

O enedigaeth, mae plant yn dysgu trwy brofiadau yn yr amgylchedd yn ddyddiol. Mae’r cyfle i ddysgu trwy arbrofi ac archwilio yn bwysig ar gyfer paratoi plant ar gyfer dysgu ffurfiol. Mor gynted ac mae babi yn gallu eistedd yn gyfforddus a dal gwrthrych,  fe allant gael basged trysor i chwarae efo. Dylai basged gynnwys amrywiaeth o wrthrychau naturiol a gwrthrychau bywyd bob dydd. Pwrpas y fasged yw cynnig mwyafswm o ddiddordeb trwy ddefnyddio’r synhwyrau; teimlo, blasu, gweld, clywed ac arogli. Mae babanod yn elwa o brofiadau da sensori trwy gega ac ymdrin â’r gwrthrychau meant yn ei dewis, meant hefyd yn dangos lefel uchel o ganolbwyntio a chwilfrydedd. Trwy gynnig basgedi trysor i blant yr ydym yn rhoi cyfle i’r plant archwilio a darganfod ar ben ei hun.

Chwarae hewristig…

Mae chwarae hewristig yng ngwreiddiau chwilfrydedd plant ifanc. Fel bo babanod yn tyfu meant yn symud ymlaen o fod yn fodlon i ddechrau teimlo gwrthrychau gwahanol ac yna i ddarganfod beth allant wneud ganddynt.  Mae gan blant bach gymhelliad i drafod pethau; i gasglu, i lanw, gwacau, gwneud pentwr, dethol a llawdrin mewn nifer o ffyrdd eraill hefyd. Pan fod plentyn ifanc yn darganfod rhywbeth diddorol, efallai bod un peth yn gallu ffitio i mewn i’r llall, yn aml iawn fe fydd y plentyn yn ailadrodd y broses er mwyn profi’r darganfyddiad, ac mae hyn yn datblygu datblygiad deallusol y plentyn, ei sgiliau motor cain a chydsymud llygaid a llaw.

Math o chwarae arall yr ydym yn annog
Chwarae rhyd… Chwarae dychmygus… chwarae sydd yn cael ei arwain gan oedolyn… chwarae rôl… Chwarae mewn grŵp… Chwarae creadigol… Chwarae cymdeithasol… Chwarae tawel.

Chwarae digymell
Gall y gweithgareddau sydd wedi cael ei paratoi ar gyfer y plant newid unrhyw adeg i gwrdd ag anghenion y plant. E.e. rydym yn deall efallai byddai’r plant yn mwynhau chwarae efo ‘messy corn-flower’ tro ar ôl tro yn lle cael amser wedi ei gosod i roi’r corn flower i ffwrdd. Mae plant yn ddigymell ac yr ydym yn credu’n gryf yn dilyn ei diddordebau nhw a'i annog i wneud dewisiadau dros ei hun.

Facilities

Person allweddol eich plentyn

Fe fydd gan eich plentyn berson allweddol pan fo’n dechrau yn y feithrinfa. Rôl y person allweddol yw helpu eich setlo chi a’ch plentyn yn y feithrinfa ac i sicrhau bod y trawsnewidiad o’r cartref i’r feithrinfa yn un esmwyth. Mae’r person allweddol yn chwarae rôl bwysig o fewn y cyfnod sylfaen wrth baratoi gweithgareddau sydd yn cwrdd ag anghenion y plant; mae gan bob plentyn proffil datblygiad ac arsylwadau, ac mae llwyddiannau hefyd yn cael ei gofnodi i ddangos datblygiad y plentyn cyfan. Mae gan bob rhiant hawl i weld proffil datblygiad eu plentyn ac yn cael ei annog i ychwanegu sylwadau yn ymwneud a’u llwyddiannau. Mae’r person allweddol hefyd ar gael i roi cyngor a chefnogaeth i’r rhieni/gofalwyr ynglyn â bob agwedd o les y plentyn ac i ddatblygu perthynas sicr a chadarnhaol gyda’r plant sydd yn ei gofal.

Mae’r feithrinfa yn dilyn y Cyfnod Sylfaen sydd yn gosod y safonau ar gyfer dysgu, datblygiad a gofal plant rhwng tair blwydd oed a saith mlwydd oed.

Mae bob un o’r saith maes dysgu yn gam ar y ffordd at gyrchnod dysgu cynnar, tra bod pob rheolwr o bob uned yng nghyfesur gweithgareddau sydd wedi cael ei gynllunio i helpu gwrdd ag anghenion o bob plentyn, fel ei bod nhw’n barod ar gyfer ysgol gynradd. Mae dysgu yn cael ei annog trwy chwarae ac yn cynnwys gweithgareddau sydd yn cynnwys bob ardal o’r meysydd dysgu. Ar ddiwedd bob tymor, byddwch yn derbyn adroddiad sydd yn datgelu’r cynnydd mae eich plentyn wedi ei gyflawni, beth y maent wedi dysgu ac unrhyw wybodaeth ychwanegol.
Fe fydd person allweddol yn cefnogi a datblygu eu sgiliau ac i sicrhau bod cofnodion yn cael ei gadw ac anghenion unigol eich plentyn yn cael ei gyrraedd i chi!

Yr awyr agored   

Mae’r awyr agored yn allweddol i wella cyfleoedd plant i ddysgu trwy gael y ddarpariaeth gywir. Mae bob plentyn wrth eu bodd yn yr awyr agored a  gyda'r cyfleoedd naturiol o archwilio sy'n cael eu cyflwyno iddynt.
Mae gan bob dosbarth ddrysau allanol sy’n arwain allan i'r ardal ddiogel, amgaeedig. Mae plant yn cael eu hannog i blannu, meithrin a chyfrannu tuag at yr awyr agored. Yn ogystal â gwylio adar, dilyn llwybrau natur, compostio ac ailgylchu.

Dyfynnu

 

 

 

 

  Copyrights © Reserved Camau Tirion Designed by Cariad Web Design