English Version

Cefndir

   
 

Bwyd a Maeth

 

Salwch

 

Diogelwch

 

Hylendid

 

Ymgartrefu Yn

 

Beth i Ddod Á

   
 

Derbyniadau

 

Rhestr Aros

 

Casglu / Casgliad Nad Ydynt Yn

 

Partneriaeth Gyda Rhieni

 

Trefnu i Ymweld Á’r Feithrinfa

 


Caiff y feithrinfa ei reoli gan Miranda Williams sydd â phrofiad a chymhwyster fel Athrawes Ysgol Gynradd, ac yn ogystal mae’n fam i ddau o blant. Fe'i cefnogir gan dîm cryf gan gynnwys y Dirprwy Reolwr, sydd â gradd mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar a digon o brofiad gofal plant. Ynghyd â chyd-gysylltydd y cyfnod sylfaen, goruchwylwyr ystafell a nyrsys meithrin profiadol.

Mae ein holl staff wedi eu cymhwyso ac yn mynychu cyrsiau yn rheolaidd er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf. Yn ogystal mae ganddynt ystod eang o brofiadau bywyd sy'n rhoi dull aeddfed a chyflawn i ofalu am blant. Mae staff yn cael ei dewis yn ofalus ac yn ôl gofal a’u personoliaethau cariadus a charedig.


         "Mae lle diogel yn le hapus!"       

Ein hathroniaeth
Mae ein staff yn deall bod dysgu trwy chwarae yn hanfodol i lwyddiant plant yn y dyfodol; fe ddylent gael y cyfle i godi hunanhyder drwy archwilio. Maent yn cyflawni llwyddiannau unigol ar eu hamser nhw; mae gosod siâp i mewn i ddidolwr am y tro cyntaf yn gallu bod yn gyflawniad mawr ac o help i adeiladu hunan-barch. Rydym yn anelu at ddarparu sylfaen gadarn i’ch plentyn ac yna y byddant yn gallu parhau i ddysgu trwy gydol eu bywyd ysgol.

Mae ein staff yn cael eu hyfforddi i annog annibyniaeth yn y plant; maent yn arsylwi ac yn chwarae gyda’r plant er mwyn rhoi cyfle i wella eu chwilfrydedd naturiol a’u diddordebau.

Mae ein meithrinfa ddydd breifat yn cynnig lle Cymraeg neu ddwyieithog, yn llawn amser neu ran amser. Cymraeg yw prif iaith y feithrinfa ond mi fydd ‘na ddarpariaeth ddwyieithog ar gael. Mae'r feithrinfa yn ymdrochi’r plant drwy ddysgu’r Gymraeg a’r Saesneg. Credwn fod y dull yma yn llwyddiannus ar gyfer caffael ail iaith.


Mae croeso i bawb yn y feithrinfa; boed yn blant Cymraeg ei hiaith neu’n blant Di-Gymraeg  - rhoddir pwyslais ar roi cyfle i bob plentyn ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau ieithyddol Gymraeg.

Dylai rhieni sy'n dymuno prynu llyfrau ac adnoddau Cymraeg cael eu hannog i ymweld â:  www.mabonamabli.co.uk

 

Mae’r feithrinfa yn aelod o 'Mudiad Ysgolion Meithrin’ ac yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill megis bwrdd yr iaith Gymraeg, Twf, Clybiau Plant Cymru, Partneriaeth Sir Gaerfyrddin a Menter      Cwm Gwendraeth yn hyrwyddo a darparu cyfleoedd gwerthfawr ar gyfer dwyieithrwydd yn y blynyddoedd cynnar.

.Dyfynnu

 

 

 

 

  Copyrights © Reserved Camau Tirion Designed by Cariad Web Design